Regulamin hostingu

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaj i zakres usług hostingowych, warunki świadczenia tychże usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących usług hostingowych.

Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punkcie II Regulaminu serwisu LinkNet.pl, ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
Usługi hostingowe – usługi polegające na oddaniu Użytkownikowi powierzchni dysku serwera będącego w użytkowaniu Usługodawcy wraz z mechanizmami i funkcjami zgodnymi ze specyfikacją danej usługi zamieszczoną na stronach serwisu LinkNet.pl.
Okres testowy – wyznaczony przez Usługodawcę okres 14 dni, rozpoczynający się od momentu rejestracji usługi, w czasie którego Klient może nieodpłatnie zapoznać się z charakterystyką działania tejże usługi.

II. Wykonywanie umowy

Użytkownik składa zamówienie na usługę hostingową za pomocą mechanizmów dostępnych na LinkNet.pl. Od momentu złożenia zamówienia rozpoczyna się okres abonamentowy danej usługi.
Ostateczne zawarcie umowy hostingu stron WWW następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usługi dostępnym na LinkNet.pl 
Potwierdzenie aktywacji usługi Usługodawca przesyła na autoryzowany adres e-mail Użytkownika, podany w procesie rejestracji usługi, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zarządzaniem zamówioną usługą.

W ramach wykupionych usług hostingowych Abonent uzyskuje możliwość samodzielnego zarządzania i administrowania kontem, w tym również do samodzielnego tworzenia kopii zapasowych zawartości konta.
Usługodawca świadczy obsługę administracyjną danej usługi na czas trwania okresu abonamentowego, o ile inne Regulaminy Usługodawcy nie stanowią inaczej.

Na czas trwania okresu abonamentowego Abonent ma prawo do korzystania z usług dodatkowych wyszczególnionych na stronach serwisu LinkNet.pl, przeznaczonych do współpracy z daną usługą hostingową Abonenta, dla której została ona zamówiona oraz stanowiących integralną część usług hostingowych.
Usługodawca gwarantuje Abonentom prywatność w kwestii informacji przesyłanych przez serwery pocztowe oparte na hostingu Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług hostingowych, gdy serwis utrzymywany przez Użytkownika na serwerach Usługodawcy zawiera:

 • treści erotyczne, warezowe (zawierające nielegalne oprogramowanie lub chronione prawem autorskim) lub pomagające je upowszechniać;
 • treści upowszechniające wiedzę i technikę w łamaniu kodów oraz tworzenia wirusów komputerowych,
 • treści niezgodne z polskim prawem lub propagujące jego łamanie oraz nawołujące do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej, przynależności państwowej;
 • linki do plików oraz serwisów, które zawierają treści erotyczne, warezowe, upowszechniające wiedzę i technikę w łamaniu kodów oraz tworzenia wirusów komputerowych oraz treści niezgodne z polskim prawem lub propagujące jego łamanie oraz nawołujące do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej, przynależności państwowej .

Ponadto Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług hostingowych, gdy:

 • serwis utrzymywany przez Użytkownika na serwerach Usługodawcy jest używany niezgodnie z przeznaczeniem lub utrudnia użytkowanie usług innym Użytkownikom, przykładowo, gdy Użytkownik umieszcza
 • elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę;
 • Użytkownik podejmuje lub podjął działania godzące w dobre imię Usługodawcy lub w prawidłowe działanie mechanizmów serwisu LinkNet.pl;
 • Użytkownik wykorzystuje Usługę hostingową do rozsyłania spamu, w szczególności spamu reklamującego serwisy, które działają lub odwołują się do zasobów Usługodawcy, jak również wykorzystywania w tym celu infrastruktury osób trzecich.
 • Usługodawca otrzyma informację od organizacji zwalczających spam, pishing, złośliwe oprogramowanie lub od organów prawa, instytucji finansowych o wykorzystywaniu serwerów Usługodawcy do cyber-przemocy i/lub cyber-ataków.
 • Użytkownik naruszył inne postanowienia zawarte w Regulaminie serwisu RejestracjaDomen.pl.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z powodu podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji przez Użytkownika;
 • nieprawidłowe użytkowanie lub konfigurację przez Użytkownika udostępnionej usługi;

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez inne podmioty, którym Użytkownik udostępnił dane autoryzacyjne do usług hostingowych.

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za usługę w przypadku wcześniejszego zaprzestania świadczenia usługi hostingowej z przyczyn opisanych powyżej.

Użytkownik ma obowiązek:

 • informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy;
 • podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych w procesie rejestracji usługi oraz ich niezwłocznej aktualizacji po zaistnieniu zmian;
 • terminowego regulowania płatności za zamówione usługi.

III. Okres testowy

 • W odniesieniu do wybranych usług hostingowych oferowanych przez Usługodawcę Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego korzystania z usług testowych przez okres 14 dni.
 • Wykaz usług hostingowych przeznaczonych do nieodpłatnego korzystania w okresie testowym 14 dni umieszczony jest na na LinkNet.pl 
 • 14-dniowy okres testowy jest liczony od daty zamówienia usługi.

 • Zakres dostępnych nieodpłatnie funkcjonalności usług hostingowych w okresie testowym Usługodawca ustala indywidualnie dla każdej usługi.
 • Pełna funkcjonalność usługi jest udostępniana przez Usługodawcę po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej w pełnej wysokości na rachunku bankowym Usługodawcy.
 • Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu usługi świadczonej w okresie testowym, w wypadku nie zawarcia umowy ostatecznej z Usługodawcą.
 • Jeżeli przed upływem 14-dniowego okresu testowego Usługodawca uzyska wpłatę tytułem zamówienia usługi, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca okresu abonamentowego, przy czym za początek tego okresu uznaje się datę zamówienia usługi.

 • Usługę hostingową przeznaczoną do nieodpłatnego korzystania w okresie testowym dany Użytkownik może wykorzystać jeden raz.
 • Usługodawca zastrzega sobie nieodwracalne usunięcie testowego konta hostingowego Użytkownika, jeśli w ciągu 20 dni od złożenia zamówienia opłata za daną usługę nie zostanie zaksięgowana na koncie Usługodawcy.

IV. Płatności i faktury

Datą rozpoczęcia realizacji usługi (pierwszym dniem okresu abonamentowego) jest data złożenia zamówienia.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2014 roku od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą Umów.
W przypadku wprowadzenia zmian z niniejszym Regulaminie, będą one obowiązywały 14 dni od ich publikacji na stronie serwisu LinkNet.pl i od tego momentu będą miały zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą Umów.

Regulamin w wersji z dnia 05.08.2016